ReadyPlanet.com
dot
dot
ฟาร์มเห็ดที่เป็นสมาชิกสมาคม
dot
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
dot
ราคาเห็ดอ้างอิง
dot


สานสัมพันธ์ 40 ปี ชีวีมั่นคงด้วยเห็ดไทย และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2561

 

 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2561 และ

 

“สานสัมพันธ์ 40 ปี ชีวีมั่นคงด้วยเห็ดไทย”

จัดโดย สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย

 

วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2662 ณ โรงแรม มิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น

ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่  กรุงเทพฯ

หลักการและเหตุผล

การเพาะเห็ด เป็นอาชีพเกษตรกรรมที่สร้างรายได้จากการจำหน่ายเห็ด การแปรรูป และการนำสารสกัดบางชนิดจากเห็ดมาผลิตเป็นอาหารเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย เพราะเห็ดมีคุณค่าในทางโภชนาการ และสรรพคุณในการเป็นสมุนไพร ปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตเห็ดได้พัฒนาจนสามารถผลิตได้อย่างแพร่หลาย อย่างไรก็ตาม การขยายการผลิตเห็ดที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ผู้บริโภค และเกษตรกรผู้เพาะเห็ด จำเป็นต้องมีข้อมูลประกอบพิจารณาทั้งจากในและต่างประเทศ มิฉะนั้นสินค้าเห็ดอาจจะได้รับผลกระทบทางด้านบวกและลบ ทั้งทางตรง และทางอ้อม

จากแนวความคิดดังกล่าวในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2561 เป็นโอกาสที่สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทยได้ก่อตั้งมาเป็นเวลา 40 ปี จึงได้ให้ชื่อของการประชุมใหญ่ในครั้งนี้ว่า “สานสัมพันธ์ 40 ปี ชีวีมั่นคงด้วยเห็ดไทย” เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน เกษตรกรผู้เพาะเห็ด และผู้สนใจ ในการนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาระบบการผลิตเห็ดที่มีคุณภาพและยั่งยืน เตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม รองรับผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากจะได้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทยที่ครบกำหนดวาระแล้ว ยังมีการประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่วงการเห็ดอีกด้วย

วัตถุประสงค์ :

1.    เป็นเวทีระดมสมอง เครือข่ายผู้เพาะเห็ด นักวิชาการด้านเห็ด เพื่อนำเสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ในการนำสู่การพัฒนาวงการเห็ดต่อไปในอนาคต

2.    เป็นกิจกรรมพบปะเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนความรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการ ประสบการณ์ และทัศนคติในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเห็ด ระหว่างสมาชิกสมาคม เกษตรกรผู้เพาะเห็ด นักวิชาการด้านเห็ด และผู้สนใจ

3.    เพื่อเป็นการฉลองในโอกาสที่สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทยได้ก่อตั้งมาครบรอบ 40 ปี และเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์แก่วงการ

 

 

กำหนดการ

08.0009.00 น.

ลงทะเบียน

09.0010.00 น.

พิธีเปิด และมอบโล่เกียรติคุณ ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่วงการเห็ดไทย

เสร็จพิธี -ถ่ายภาพร่วมกัน

-ชมนิทรรศการ การออกร้าน

10.00- 10.30 น.

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

10.30- 11.00 น.

การบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาพันธุ์เห็ดในระยะ 40 ปี

โดย ดร. สัญชัย  ตันตยาภรณ์

      ที่ปรึกษาสมคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย

      อดีตนายกสมาคมและผู้ก่อตั้งสมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย

11.00 – 12.30 น.

เสวนา เรื่อง “ชีวีมั่นคงด้วยเห็ดไทย : มหัศจรรย์เห็ดเพาะถุง”       

      คุณบุญโชค  ไทยทัตกุล : ศูนย์รวมสวนเห็ดบ้านอรัญญิก จังหวัดนครปฐม

      คุณนิมิตร  รอดภัย : มิตรภาพฟาร์ม จังหวัดกาฬสินธุ์

      คุณจิดาภา  กาญจน์อร่ามกุล : ประธานชมรมผู้เพาะเห็ดหูหนู ราชบุรี

ดำเนินการโดย คุณวิษณุ  หาญศิริชัย : โครงการผลิตและแปรรูปเห็ดปลอดสารพิษ

        ระบบปิด จังหวัดเชียงใหม่

12.3013.30 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน  ชมนิทรรศการ การออกร้าน

13.3014.15

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2561 สมาคมฯและเลือกตั้งนายกสมาคมฯ

14.15-14.45

บรรยายพิเศษ เรื่อง สวทช. กับการส่งเสริมพัฒนางานวิจัยเห็ดไทย

โดย คุณ รังสิมา ตัณฑเลขา

ผู้อำนวยการโปรแกรมการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

14.45-15.00

พักรับประทานอาหารกลางวัน  ชมนิทรรศการ การออกร้าน

15.00 16.30

 เสวนา เรื่อง “ชีวีมั่นคงด้วยเห็ดไทย : กลยุทธ์เพาะเห็ดฟางเงินล้าน”

    คุณสมจิตร์  จันทร์แตน : ฟาร์มเห็ดฟาง บัวทอง บัวขาว จังหวัดนนทบุรี

   คุณทรงศิริ  กรปรียาวราวัฒน์ : จัมโบ้ฟาร์ม จังหวัดลพบุรี

    คุณบัญชา  ฉานุ : วิสาหกิจชุมชนเห็ดและผักปลอดสารพิษบ้านหนองหว้า

    จังหวัดฉะเชิงเทรา

ดำเนินการโดย   คุณไพบูลย์ พูลทอง : ชมรมถ่ายทอดเทคโนโลยี จังหวัดขอนแก่น

16.3019.30 น.

ปิดประชุม และงานเลี้ยงสังสรรค์ สายสัมพันธ์ 40 ปี ชีวีมั่นคงด้วยเห็ดไทย

 

อัตราค่าลงทะเบียน

ประเภท

ลงทะเบียนภายใน วันที่ 25 สิงหาคม 2562

สมาชิกสมาคมฯและบุคคลทั่วไป
1,500 บาท

นิสิต นักศึกษา    ผู้เกษียณอายุ

(แสดงบัตรนักศึกษา และบัตรประชาชน)

1,000 บาท

     (ได้รับเอกสารประกอบการประชุม หนังสือเห็ดไทย รับประทานอาหารกลางวัน

       อาหารเย็น และ อาหารว่างช่วงเช้า-บ่าย )

ข้าราชการและลูกจ้างเข้าร่วมประชุมได้โดยสามารถเบิกค่าลงทะเบียน

และค่าใช้จ่ายเดินทางได้จากต้นสังกัด ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่าย

ในการประชุมสัมมนา หนังสือข้อที่ 2.4 ฉบับที่ 6 พ.ศ.2539 และไม่ถือเป็นวันลาตามระเบียบของ

ทางราชการ


 

แบบตอบรับ

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ..................................................นามสกุล......................................................................

หน่วยงาน/บริษัท..................................................................................................................................................

สถานที่ติดต่อ.....................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

โทรศัพท์....................................................................................โทรสาร............................................................

โทรศัพท์ (มือถือ)......................................................................

E-mail.................................................................

วิธีการชำระเงิน :

โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้า ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด(มหาชน)

สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บัญชีเลขที่ 235-229606-6

ชื่อบัญชี สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

นายอภิรัชต์ สมฤทธิ์    เลขาธิการสมาคมฯ โทรศัพท์  084-448-2411

นางสาววราพร ไชยมา รองเลขาธิการสมาคมฯ โทรศัพท์ 090-959-7692

E-mail : varapornc18@gmail.com หรือ

link  line : https://line.me/R/ti/g/hX0TOCTBgO

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์ 610281_กำหนดการ 40 ปี.pdf 

 

 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563-2564
สารจากนายกสมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย
ข้อมูลที่แท้จริงเกี่ยวกับการเพาะเห็ด
อบรมการผลิตเห็ดเศรษฐกิจ
"เห็ดเผาะ"เป็นเห็ดนรกจริงหรือ
แล้งมาเห็ดน้อย ฝนมาเห็ดล้น
อันตรายถึงชีวิต กินเห็ดป่าCopyright © 2010 All Rights Reserved.

สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย
  ตู้ ปณ.1094 ปทฝ เกษตรศาสตร์  กรุงเทพ   10903
โทรศัพท์ : 025611473 025790147; แฟกซ์ : 025790147 025795581      
อีเมล : Mushthai@hotmail.com
เว็บไซต์ : WWW.Thaimushroomsoc.com