ReadyPlanet.com
dot
dot
ฟาร์มเห็ดที่เป็นสมาชิกสมาคม
dot
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
dot
ราคาเห็ดอ้างอิง
dot


คำอธิบายเรื่องเห็ดโคน

ข้อมูลเห็ดโคนราดำ โดย ดร.อุทัยวรรณ แสงวณิช  คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

กรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย

             Oudemansiella ssp Uthaiwan.pdf
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

อบรมการผลิตเห็ดเศรษฐกิจ
สารจากนายกสมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย
สานสัมพันธ์ 40 ปี ชีวีมั่นคงด้วยเห็ดไทย และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2561
ข้อมูลที่แท้จริงเกี่ยวกับการเพาะเห็ด
"เห็ดเผาะ"เป็นเห็ดนรกจริงหรือ
แล้งมาเห็ดน้อย ฝนมาเห็ดล้น
อันตรายถึงชีวิต กินเห็ดป่าCopyright © 2010 All Rights Reserved.

สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย
  ตู้ ปณ.1094 ปทฝ เกษตรศาสตร์  กรุงเทพ   10903
โทรศัพท์ : 025611473 025790147; แฟกซ์ : 025790147 025795581      
อีเมล : Mushthai@hotmail.com
เว็บไซต์ : WWW.Thaimushroomsoc.com