ReadyPlanet.com
dot
dot
ฟาร์มเห็ดที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย
dot
bulletฟาร์มเห็ดภาคเหนือ
bulletฟาร์มเห็ดภาคกลาง
bulletฟาร์มเห็ดภาคตะวันออก
bulletฟาร์มเห็ดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
bulletฟาร์มเห็ดภาคใต้
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletกรมวิชาการเกษตร
bulletกรมส่งเสริมการเกษตร
bulletสำนักงานมาตราฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
bulletศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยสมุทรปราการ
dot
ข้อมูลสำคัญการเพาะเห็ด
dot


ขอความร่วมมือร่วมตอบแบบสอบถาม

 

 

  แบบสอบถามข้อมูลเกษตรกรผู้เพาะเห็ดปรับปรุง.pdf

 

                                                                 แบบสอบถามข้อมูลเกษตรกรผู้เพาะเห็ด

1. ชื่อ..........................................................นามสกุล.............................................. อายุ........................ปี

2. การศึกษา cประถมศึกษา c มัธยมศึกษาต้นc มัธยมศึกษาปลายc ปวช.สาขา..................c ปวส.สาขา....................... c ปริญญาตรี วทบ.  cสาขาอื่น(ระบุ)....................................... cสูงกว่าปริญญาตรี

รายได้ต่อเดือนโดยประมาณ ….………………………….บาท

3. สถานที่ติดต่อบ้านเลขที่................หมู่ที่.................... ถนน..........................ตำบล........................

อำเภอ........................................จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย์ ..................................    

โทรศัพท์...........................................โทรสาร..................................... E-mail.............................................

4. ชื่อฟาร์ม (ถ้ามี)……………………………..........................................ที่ตั้งฟาร์ม บ้านเลขที่……..........หมู่ที่…………ถนน............................ตำบล……………………….............อำเภอ............................จังหวัด................
รหัสไปรษณีย์..................โทรศัพท์...........................โทรสาร.........................Email..................................
    มีโรงเรือน จำนวน.......................โรง   จำนวนก้อนทั้งหมด…………….  ก้อน    หรือคิดเป็น.......................... ตารางเมตร(เห็ดฟาง)
    การใช้แรงงานในฟาร์มจำนวน……….……….คน  แบ่งเป็นในครอบครัว…………..คน  ลูกจ้าง ……………..คน
6.ชนิดของเห็ดที่ผลิต (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)     

6.1   c  เห็ดที่เพาะในถุงได้แก่...................................... มีกำลังการผลิตระหว่าง..............................กิโลกรัม/วัน

              ประสบการณ์ในการเพาะ.............ปี

6.2   c   เห็ดฟางมีกำลังการผลิต.....................กิโลกรัม /เดือน

              ประสบการณ์ในการผลิต.............ปี

7.ท่านมีการเพาะเห็ดเป็นอาชีพหลักของครอบครัวจำนวน………………คน      มีอาชีพอื่นจำนวน………..……คน

8.การจำหน่าย   c ขายเอง       c ไปส่งผู้ค้าที่ตลาด    c มารับที่ฟาร์ม c อื่น ๆ ระบุ……………………………………

8.ขนาดตลาดที่จำหน่ายผลผลิต  c ตลาดค้าส่ง c ตลาดสดขนาดใหญ่ c ตลาดสดใกล้บ้าน c ตลาดนัด   c อื่น ๆระบุ…………..…….  ระยะห่างระหว่างฟาร์มกับตลาดจัดจำหน่าย ประมาณการระหว่าง ………..…………….  กิโลเมตร

10.การแปรรูปผลผลิต  c ไม่มีการแปรรูป จำหน่ายสดเท่านั้น   c มีการแปรรูป(ระบุ)……………………………..

11.ตลาดที่จำหน่ายหรือส่งอยู่สามารถรองรับผลผลิตได้วันละประมาณ ………….กก. ราคาที่ได้รับอยู่ระหว่าง……………บาท/กก.
12.ปกติการรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเห็ดและการอบรมจากสื่อไหน …………………………….

13.ฟาร์มของท่านได้รับมาตรฐาน/การรับรองหรือไม่  *ได้แล้ว(ระบุ)……………….*ยังไม่ได้(เหตุผล)...........................................

*********************************************************************************************************
 ขอขอบคุณในความร่วมมือ  ตอบเท่าที่จะให้ข้อมูลได้
สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย
ตู้ ปณ. 1094 ปทฝ. เกษตรศาสตร์  กรุงเทพฯ 10900  โทร. 0–2579–8558 โทรสาร 0–29406371

 

 

 

 

 โปรดกรอกข้อมูล ตามแบบฟอร์มนี้ แล้วส่งกลับมา ที่ อีเมลล์  Mushthai@hotmail.com

 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2559
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข้อมูลที่แท้จริงเกี่ยวกับการเพาะเห็ด
ทัศนศึกษาดูงานด้านเห็ด/ประชุมสัญจรภาคตะวันออก(จันทบุรี)
"เห็ดเผาะ"เป็นเห็ดนรกจริงหรือ
แล้งมาเห็ดน้อย ฝนมาเห็ดล้น
อันตรายถึงชีวิต กินเห็ดป่าCopyright © 2010 All Rights Reserved.

สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย
  ตู้ ปณ.1094 ปทฝ เกษตรศาสตร์  กรุงเทพ   10903
โทรศัพท์ : 025611473 025790147; แฟกซ์ : 025790147 025795581      
อีเมล : Mushthai@hotmail.com
เว็บไซต์ : WWW.Thaimushroomsoc.com