ReadyPlanet.com
dot
dot
ฟาร์มเห็ดที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย
dot
bulletฟาร์มเห็ดภาคเหนือ
bulletฟาร์มเห็ดภาคกลาง
bulletฟาร์มเห็ดภาคตะวันออก
bulletฟาร์มเห็ดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
bulletฟาร์มเห็ดภาคใต้
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletกรมวิชาการเกษตร
bulletกรมส่งเสริมการเกษตร
bulletสำนักงานมาตราฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
bulletศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยสมุทรปราการ
dot
ข้อมูลสำคัญการเพาะเห็ด
dot


ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560และเสวนาเรือง"เห็ดซุปเปอร์ฟูด"

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2560

เรื่อง

เรื่อง เห็ดซุปเปอร์ฟู้ด

           ณ ห้องประชุมวัฒนาฯ ชั้น4 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำหนดการ    4 สิงหาคม 2561

08.00 - 09.00 .

ลงทะเบียน/รับประทานอาหารว่าง

09.00 – 09.15 .

พิธีเปิด โดยคุณหญิงประไพศรี  พิทักษ์ไพรวัน

ที่ปรึกษาสมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย

09.15 – 10.15 .

บรรยายพิเศษ เรื่อง เห็ด   ซุปเปอร์ฟู้ด

โดยดร.อานนท์   เอื้อตระกูล

เจ้าของบริษัทไบโอเทค

10.15 –11.15 .

บรรยายเรื่อง การขอเครื่องหมาย อย

โดยวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

11.15 – 12.15.

บรรยายเรื่อง กินเห็ดอย่างสง่า

โดยอาจารย์สง่า ดามาพงศ์

12.15-13.15 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.15 -15.15 น.

เสวนา: เห็ดซุปเปอร์ฟู้ด

โดย รศ.ดร.เรวดี จงสุวัฒน์ ภาควิชาโภชนวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล

      ผศ.ดร.นิภาพร อามัสสา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา

      ผู้แทนผู้แทนสมาคมเห็ดราเป็นยาและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ   

ดำเนินรายการโดย ดร.เศรษฐพงศ์  เลขะวัฒนะ

อุปนายกสมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย

15.15-15.30 น.

 รับประทานอาหารว่าง

15.30-16.30

ประชุมใหญ่สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทยสามัญประจำปี 2560

16.30-17.00 น.

สรุป และปิดการประชุมฯ  

 

 

หมายเหตุ          กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

แบบตอบรับ

 

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ..................................................นามสกุล...................................................................

หน่วยงาน/บริษัท................................................................................................................................................

สถานที่ติดต่อ.(ที่สะดวก) ....................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

โทรศัพท์...............................................................................โทรสาร..................................................................

โทรศัพท์ (มือถือ)...........................................................E-mail..........................................................................

ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม 800  บาท

วิธีการชำระเงิน : โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้า

ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) สาขา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อบัญชี  สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย

บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 235-229606-6

 

ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมฯ และหลักฐานการโอนเงิน

     ภายใน วันที่ 3 สิงหาคม  2561  มายัง

      โทรศัพท์/โทรสารที่หมายเลข

     นายอภิรัชต์ สมฤทธิ์   โทร/โทรสาร. 0-2579-5581, 08-4448-2411

                       อีเมล์ : apirush009@yahoo.com                                          

     นางสาวปนัดดา แก้วดี  โทร. 0-2579-3782

                                   โทรสาร.0-25793798  line ID 0839269771

                                   อีเมล์:sumonta_naja@hotmail.com                                      

หมายเหตุ :- ค่าลงทะเบียนสำหรับสมาชิกลงทะเบียน 800  บาท

 (ได้รับเอกสารประกอบการประชุม  หนังสือตำรับอาหารจากเห็ด รับประทานอาหารกลางวัน และ อาหารว่างช่วงเช้า-บ่าย)

    ข้าราชการและลูกจ้างเข้าร่วมประชุมได้โดยสามารถ เบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายเดินทางได้จากต้นสังกัด ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนา หนังสือข้อที่ 2.4 ฉบับที่ 6 ..2539 และไม่ถือเป็นวันลาตามระเบียบของทางราชการ

การจอดรถ สามารถจอดได้ที่อาคารจอดรถฝั่งตรงข้าม นำใบจอดรถมาประทับตราที่หน้างาน จ่ายค่าจอดทั้งวัน 20 บาท

 

ดาวน์โหลด กำหนดการเห็ด4สค61.pdf
ชื่อ-สกุล :
หน่วยงาน/บริษัท :
สถานที่ติดต่อ :
จังหวัด :
โทรศัพท์/โทรสาร :
มือถือ :
อีเมล :
รายละเอียด :
ส่งหลักฐาน :ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข้อมูลที่แท้จริงเกี่ยวกับการเพาะเห็ด
เชิญร่วมทัศนศึกษา ดูงานตลาดเห็ดกับสมาคม นักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย
แล้งมาเห็ดน้อย ฝนมาเห็ดล้น
ขอความร่วมมือร่วมตอบแบบสอบถาม
อันตรายถึงชีวิต กินเห็ดป่าCopyright © 2010 All Rights Reserved.

สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย
  ตู้ ปณ.1094 ปทฝ เกษตรศาสตร์  กรุงเทพ   10903
โทรศัพท์ : 025611473 025790147; แฟกซ์ : 025790147 025795581      
อีเมล : Mushthai@hotmail.com
เว็บไซต์ : WWW.Thaimushroomsoc.com