ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ฟาร์มเห็ดที่เป็นสมาชิกสมาคม
dot
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
dot
ราคาเห็ดอ้างอิง
dot


สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย

สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย

 ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2521 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดป้ายสมาคมฯ เมื่อวันที่10 ธันวาคม 2521 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้ดำเนินกิจกรรมที่เป็นความประสงค์และเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและวงการเห็ดมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านการเพาะเห็ดให้แก่สมาชิกและผู้สนใจ โดยการจัดฝึกอบรมและการประชุมสัมนาในเรื่องที่เป็นประโยชน์และอยู่ในความสนใจ  การส่งเสริมการบริโภคเห็ดชนิดต่าง ๆ โดยการเผยแพร่ตำรับการทำอาหารเห็ดและออกร้านจำหน่ายอาหารเห็ดและผลิตภัณฑ์ในงานต่าง ๆ และทีสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปมากกว่ากันคือ การเป็นตัวแทนเป็นกระบอกเสียงให้แก่มวลสมาชิกและวงการเห็ดในการนำเสนอปัญหาความเดือดร้อน ข้อคิดเห็นและความต้องการของสมาชิกในเวทีสาธารณะต่าง ๆ นอกจากนี้สมาคมฯ ยังเป็นแหล่งรวบรวมความรู้และข้อมูลด้านการตลาดเห็ดอีกด้วย
 

อบรมการผลิตเห็ดเศรษฐกิจ

 ในงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563

วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00-16.00 น.

ณ.ห้องประชุมกองอำนวนการ อุทยานเทคโนการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ติดต่อ ผศ.ดร.อนันต์ วงศ์เจริญ 082-309-9294

More...
สารจากนายกสมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย

กราบอาจารย์อนงค์ จันทร์ศรีกุล. ด้วยความเคารพรักยิ่ง.

ระลึกถึงพระคุณของอาจารย์ที่มีต่อ สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย เสมอมา.

นับว่า วงการเห็ดไทย ได้สูญเสียบุคคลที่มีความรู้ เป็นอย่างดี ในเรื่อง อนุกรมวิธานเห็ด และรู้จักเห็ดชนิดต่างๆ ของไทย

ด้วยความรัก/อาลัย อาจารย์อนงค์

More...
สานสัมพันธ์ 40 ปี ชีวีมั่นคงด้วยเห็ดไทย และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2561

 วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 ณ.โรงแรมมิราเคิล แกรด์ คอนเวชั่น กรุงเทพฯ

ตั้งแต่เวลา 8.00 น.-16.30 น.

และเลี้ยงสังสรรค์สายสัมพันธ์ 40 ปี ตั้งแต่ 17.30 น. - 20.30 น.

ค่าลงทะเบียนท่านละ 1,500 บาท

นักเรียน นักศึกษา ผู้เกษียณอายุ ท่านละ 1,000 บาท 

 

More...
ข้อมูลที่แท้จริงเกี่ยวกับการเพาะเห็ด

 จากความเห็นของ ดร.กิตติ วิทูรวิทย์ลักษณ์

อุปนายก สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย และอดีตอุปนายก สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย

More...
"เห็ดเผาะ"เป็นเห็ดนรกจริงหรือ

 "เห็ดเผาะ" เห็ดนรกจริงหรือ

โดย อ.ดร.ธารรัฒน์  แก้วกระจ่าง

ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้  คณะวนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษรศาสตร์

More...
แล้งมาเห็ดน้อย ฝนมาเห็ดล้น

 แล้งมาเห็ดน้อย ฝนมาเห็ดล้น

องค์กรนาซาเตือนชาวโลกล่วงหน้าตั้งแต่ปี 2558 ว่า กำลังจะเผชิญภัยแล้งอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในปี 2559 ผู้คนกว่าสิบล้านจะหิวโหย 

More...

กฎหมายที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในกิจการเพาะเห็ด 3 ฉบับ

1.พรบ.ส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2551

2.ข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมสาขาการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์และการใช้จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค

3.พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธ์พืช พ.ศ.2542

More...
ขอแสดงความยินดีกับผู้ผลิตหัวเชื้อเห็ดที่ได้รับมาตราฐานบังคับ

 สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับฟาร์มที่ผ่านการรับรอง"หลักปฎิบัติสำหรับการผลิตเชื้อเห็ด (มกษ.2507-2559)

ณ.วันที่ 22 มิถุนายน 2561

More...


เห็ดพิษ
โปสเคอร์เห็ดพิษที่สำคัญในประเทศไทย

รูปโปสเตอร์เห็ดพิษที่สำคัญในประเทศไทย

More...

Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย
  ตู้ ปณ.1094 ปทฝ เกษตรศาสตร์  กรุงเทพ   10903
โทรศัพท์ : 025790147 025614673; แฟกซ์ : 025614673 025795581      
อีเมล : Mushthai@hotmail.com
เว็บไซต์ : WWW.Thaimushroomsoc.com